Igangværende Projekter

Enghavecentret, Vesterbro

Med Skou Gruppen som Hovedentreprenør. Skal Porsholdt udføreden lette facade entreprise

Gavlfacaderne bliver udført med stående dobbelt lukket falsetbaner i halvforbandt den øvrige facade bliver i 2 mm. kassetter

Du kan læse mere om projektet her Enghavecentret

Tissø II, Kalundborg forsyning

I tæt samarbejde med Houg Tømrer og snedker har vi til opgave at beklæde den nye tilbygning med falsebaner i Rheinzink´s forpatineret Blaugrau (blågrå)


Forventet opstart maj 2017

Sønderbro afd. 1, Horsens

I tæt samarbejde med JORTON, har vi til opgave hjælpe med renovering af 19 boligblokke. hvor vi f.eks. skal udføre nye zinktage, tagrender og tagnedløb. projektet forventes at forløbe sig over de næste 2 år.

Carlsbergbyen CBY 16

Med HHM som hovedentreprenør på opgaven. Skal vi udføre Aluminiums facader på penthouse lejlighederne. disse udføres i en anodiseret B2 overflade.

Korskærparken afd. 214, Fredericia

Levering og montering af tagrende og nedløb.

- 440 lbm. tagrende
- 968 lbm. nedløb

Salgs- & Leveringsbetingelser

Læs vores salgs- & leveringsbetingelser

Generelt:
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (“betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra Porsholdt, med mindre andet skriftligt er accepteret af Porsholdt. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

Tilbud og prisoverslag:
Skriftligt tilbud fra Porsholdt er, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, gældende 1 mdr. fra tilbudsdato. Købers skriftlige accept af tilbuddet skal være Porsholdt i hænde inden acceptfristens udløb. Køber er ansvarlig for, at kravspecifikationen vedr. tilbudsanmodningen er fyldestgørende, og indeholder de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for Porsholdt, uanset hvor meget den endelige pris må afvige fra overslaget.

Ordre:
Ved ordreafgivning er køber ansvarlig for, at der foreligger en rekvisition indeholdende fyldestgørende oplysninger om materialebehandlingen samt øvrige overfladekrav til sælgeren. Porsholdt forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige ændringer i behandlingsmåden generelt. Alle tekniske specifikationer afgivet af Porsholdt er således med forbehold for sådanne ændringer.

Priser:
Aftalte priser er eksklusiv gældende moms, samt andre afgifter og eventuelle pålagte særskatter. Porsholdt forbeholder sig ret til at forhøje prisen som følge af udefra kommende omkostningsforøgelser, herunder men ikke begrænset til, forøgelser i skatter og afgifter, som Porsholdt ingen mulighed har for at påvirke. Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder priserne ab fabrik.

Forsikringer:
Porsholdt har alene tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring uden speciel dækning for de af køber leverede emner. Køber er således forpligtet til selv at drage omsorg for, at fornøden forsikring mod skader på eller bortkomst af emner i Porsholdt´s besiddelse er tegnet.

Betaling:
Betalingsbetingelserne er 14 dage netto såfremt intet andet aftalt. Ved forsinket betaling beregnes kr. 100 i rykkergebyr pr. fremsendt rykker samt 2 % morarente pr. påbegyndt måned.

Leveringstid:
Leveringstiden fastsættes individuelt. Leveringstiden regnes fra modtagelse af købers ordre/emne, dog tidligst fra det tidspunkt Porsholdt har modtaget alle specifikationer, herunder alle oplysninger vedr. behandlingen samt dimensioner og antal. Såfremt disse specifikationer ikke er modtaget ved ordremodtagelsen, regnes leveringstiden fra det tidspunkt Porsholdt har modtaget disse. Porsholdt´s omkostninger ved opmagasinering af købers emner, kan faktureres køber, såfremt køber ikke afhenter emnerne senest 8 dage efter, at disse er stillet til købers disposition for afhentning. Uanset om leveringstiden måtte overskrides, har køber ikke ret til at hæve den indgåede aftale, forinden leveringsfristen er overskredet med 30 dage. Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod Porsholdt i tilfælde af forsinket eller manglende levering. Leverancen forbliver Porsholdt´s ejendom, indtil tilhørende faktura er fuldt betalt.

Udfaldsprøver:
Har køber inden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt, som køberen senere skal have leveret, og godkender køber denne udfaldsprøve uden forbehold, er køber afskåret fra, når leveringen finder sted at reklamere over mangler ved leverancen, såfremt leverancen har samme standard som den godkendte udfaldsprøve. Såfremt specielle modeller, forme eller andre værktøjer er nødvendige for tilvirkning af de bestilte varer, betaler køber omkostningerne ved tilvirkningen heraf. Såfremt intet andet er aftalt mellem parterne tilhører sådanne modeller, forme og andre værktøjer efter endt produktion Porsholdt.

Spild:
Der må påregnes et spild på mellem 5-10 % ved større ordrer. Køber kan ikke gøre krav gældende i den anledning. Porsholdt er ikke ansvarlig for, hvorvidt en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål. Ej heller er Porsholdt ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor køber, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning. Såfremt et emne viser sig ikke at kunne behandles, uanset af hvilken årsag, betaler køber for forsøget herpå i form af medgået tid og anvendte materialer. Porsholdt ´s risiko for en leverance ophører, når denne overgives til fragtfører med henblik på videre transport til køber. Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte. Vil køber reklamere over leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Porsholdt. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er konstateret, dog senest inden 8 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber køber samtlige mangels beføjelser. Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende antal, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegnelse herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangels beføjelser. Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Porsholdt er ansvarlig for, er Porsholdt altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved genbehandling. Hvis genbehandling sker, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod Porsholdt. Hvis Porsholdt ikke er i stand til at genbehandle, har køber krav på tilbagebetaling af det betalte fakturerede beløb. Ukyndig behandling, transport samt opbevaring af leverede emner, foretaget af køber, berettiger ikke til erstatning fra Porsholdt. Porsholdt er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Force Majeure:
Porsholdt er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Porsholdt er uden indflydelse på som følge af force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af Porsholdt ‘s produktionsapparat. Force majeure hos en af Porsholdt antaget underleverandør har i forholdet mellem køber og Porsholdt samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Porsholdt selv. Porsholdt har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

Returvarer:
Har Porsholdt accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for Porsholdt ‘s regning, forudsat at køber overholder Porsholdt ‘s vejledning vedrørende emballering og forsendelse. Returvarer skal returneres til Porsholdt i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved Porsholdt ‘s fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som Porsholdt har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

Produktansvar:
Porsholdt er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl af Porsholdt. Porsholdt hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet direkte indirekte tab. I det omfang, Porsholdt måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af den solgte vare, – herunder videresalg – er køber pligtig til at holde Porsholdt skadeløs for dette ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Porsholdt i anledning af solgte varer.

Værneting m.v.:
Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole. Parternes aftale er underlagt dansk ret.


 • Information om Tag

  Mere end 40 års erfaring har givet Porsholdt store kompetencer inden for udvikling, produktion og salg af hele tage samt alle tilhørende produkter hertil.

  Porsholdt har siden 1974 specialiseret sig i udvikling og produktion af innovative tag løsninger til kunder i både ind- og udland. Firmaet er derfor i dag en moderne virksomhed med gode produktionsfaciliteter og en veluddannet og erfaren medarbejderstab. På fabrikken i Brørup produceres skræddersyede løsninger i rustfrit, aluminium, zink, kobber og tombak. I tæt samarbejde med vores kunder.

  Hos Porsholdt er kvalitet, troværdighed og ordentlig service udgangspunktet for ethvert godt samarbejde, og virksomheden arbejder altid målrettet på at skabe langsigtede kunderelationer baseret på gensidig tillid.
 • Aluminium

   • Fredensvej Brørup Villa
   • Fredensvej Brørup Villa
   • Fredensvej Brørup Villa
   • Fredensvej Brørup Villa
   • Fredensvej Brørup Villa
   • Fredensvej Brørup Villa

   Fredensvej Brørup Villa

   70,er villa som har fået et udtryks løft i form af et sort aluminium med stående fals. derudover ønskede kunde et vedligeholdsesfrit udhæng samt gavl.

 • Zink

   • Zink tag, afvalmet
   • Zink Tag Afvalmet
   • Zink Tag Afvalmet
   • Zink Tag Afvalmet
   • Zink Tag Afvalmet
   • Zink Tag Afvalmet

   Zink Tag Afvalmet

   Renoverings opgave. Ny tagkonstruktion med valsblank titan zink

   Udført i stående dobbelt lukket false. Tagrender udført i firkantet rende.

   • Special Opgave, Valsblank Zink
   • Special Opgave, Valsblank Zink
   • Special Opgave, Valsblank Zink

   Brandkam, Valsblank

   Kvisttag, samt brandkamsinddækning i valsblank titanzink

   Brandkam inddækket med blindfalse. kvisttag i stående dobbeltlukket koniske falsebaner.

   • Forpatineret zink
   • Forpatineret zink
   • Forpatineret zink
   • Forpatineret zink
   • Forpatineret zink
   • Forpatineret zink

   Rheinzink, Prepatina blaugrau

   Ny tagkonstruktion med forpatineret zink. inkl. velux inddækninger, tagudluftningshætter samt kvisttag mod fjorden.

   • Valsblank
   • Valsblank
   • Valsblank
   • Valsblank
   • Valsblank

   Rheinzink, Patina valsblank

   Om- og tilbygning til Musholm Bugt Feriecenter. hvor vi havde entreprisen på Tag, Facade, Stern, Inddækninger, tagrender og nedløb.

   Taget er med stående dobbeltfalse i koniske baner. Baneafslutning mod beton væg i paraplyfals. inkl. inddækninger omkring taghætter og ovenlys. Tagrende er indbygget i tagfladen.

   • Villa Valsblank
   • Villa Valsblank
   • Villa Valsblank
   • Villa Valsblank
   • Villa Valsblank
   • Villa Valsblank

   Villa, Rheinzink ProPatina Valsblank

   Ny tagkonstruktion med falsebaner i zink. inkl. inddækninger omkring muret skorsten og udluftningshætte fra emhætte.

   Udført i gennemgående falsebaner. afsluttet med buet falslukning ved tagfod.

   • Rheinzink Blgr 1
   • Rheinzink Blgr 2
   • Rheinzink Blgr 3
   • Rheinzink Blgr 4

   Villa, Rheinzink ProPatina Blaugrau

   Ny tagkonstruktion med forpatineret zink. inkl. velux inddækninger, og kvisttage. Derudover sikret med snefang.

 • Kobber

   • Kobber tag, Brøndby strand
   • Kobber tag, Brøndby strand
   • Kobber tag, Brøndby strand
   • Kobber tag, Brøndby strand
   • Kobber tag, Brøndby strand

   Falset kobbertag mv.

   Omfattenbde renoveringsopgave.

   Taget er b.la. udført i dobbeltlukket stående fasebaner med buet endeluk ved tagfod. præfabrikeret overdækning ved indkørsel i valset falsebaner. Inkl. Stern og special lavet tagrende.

   • Kobber tårn, Amagerbrogade
   • Kobber tårn, Amagerbrogade
   • Kobber tårn, Amagerbrogade
   • Kobber tårn, Amagerbrogade
   • Kobber tårn, Amagerbrogade
   • Kobber tårn, Amagerbrogade

   Kobberspir

   Special opgave. Total inddækning af spir.

   Taget er udført i valset, koniske falsebaner.

 • Skifer

   • IMG 4064 (1)
   • IMG 4173
   • IMG 6030
   • IMG 8778
   • IMG 9468 (2)

   Naturskifer kl. A

   Naturskifer fra Saxosolution.

   Naturskifern er sømmet med kobbersøm. kipløsning i kobber med blindfalse i stødsamlinger. Skorstens inddækningen er udført i kobber med løskant rillet ind i mørtel fuge.

   • IMG 1277
   • IMG 1278
   • IMG 1279
   • IMG 1280
   • IMG 1281
   • IMG 1284
   • IMG 1285
   • IMG 1286
   • IMG 1287
   • IMG 1289
   • IMG 1290
   • IMG 1292
   • IMG 1293
   • IMG 1295
   • IMG 1298
   • IMG 1299
   • IMG 1300

   Naturskifer kl. A

   Malt kirke stod foran omfattende renoveringsopgave.

   Naturskifer fra Saxosolution. Taget er T-kittet og sømmet med kobbersøm. Kipløsning er ventileret og beklædt i valsblank titanzink med blindfalse i stødsamlinger.

   • IMG 3318
   • IMG 3319
   • IMG 3322
   • IMG 3323
   • IMG 3324
   • IMG 3325

   Naturskifer kl. A

   Naturskifer fra Saxosolution.

   Stor spændende opgave hvor vi havde blikkenslager entreprisen på skifertaget mv.

   Du kan se mere omkring projktet her: Reportage

  • Villa
   Naturskifern er sømmet med kobbersøm. kipløsning i VM´s forpatineret Anthra zink, med blindfalse i stødsamlinger. Alle inddækninger er ligesom kip udført i VM´s forpatineret Anthra zink.

   Tagrender og nedløb i firkantet.
 • Kviste

   • IMG 2329 Min
   • IMG 2486 Min
   • IMG 2487 Min
   • IMG 2488 Min
   • IMG 2491 Min
   • IMG 4064 (1) Min
   • IMG 4173 Min
   • IMG 6030 Min
   • IMG 8778 Min
   • IMG 9468 (2) Min

   Kviste Villa

   Renoveringsopgave sideløbende med tømrer entreprise.

   Komplet beklædning af små kviste på skifer tag. inkl. flunke på muret front kvist.

   • IMG 0612 Min
   • IMG 0619 Min
   • IMG 0621 Min
   • IMG 0622 Min
   • IMG 0623 Min
   • IMG 3313 Min
   • IMG 3314 Min
   • IMG 3315 Min
   • IMG 3316 Min
   • IMG 3317 Min
   • IMG 3318 Min
   • IMG 3320 Min
   • IMG 3325 Min
   • IMG 3326 Min
   • Spir Min

   Håndlavet på pladsen

   Omfattende renoveringsopgave af bevaringsværdig ejendom.

   Kvisttage håndlavet på pladsen.

 • Information om Facade

  Mere end 40 års erfaring har givet Porsholdt store kompetencer inden for udvikling, produktion og salg af facade til moderne byggerier.

  Porsholdt har siden 1974 specialiseret sig i udvikling og produktion af innovative facade løsninger til kunder i både ind- og udland. Firmaet er derfor i dag en moderne virksomhed med gode produktionsfaciliteter og en veluddannet og erfaren medarbejderstab. På fabrikken i Brørup produceres skræddersyede løsninger i rustfrit, aluminium, zink, kobber og tombak. I tæt samarbejde med vores kunder.

  Vi oplever at tombak er på vej tilbage i bybilledet. Dette kan skyldes at materialet atter har vundet sig ind hos flere tegnestuer. Hvilket giver go mening da tombak er en meget strækbar messing legering. Hvorfor korrosionsbestandigheden er god.

  Messing består primært af kobber og zink og tombak kendetegnes af et højt kobberindhold på ca. 80-90 %. Farven varierer fra rødlig til guldgullig.
 • Zink

   • Villa – Facade, stern, tagrender m.m.
   • Villa – Facade, stern, tagrender m.m.
   • Villa – Facade, stern, tagrender m.m.

   Villa, Quartz

   Nybyggeri, facade beklædning, underbeklædning, stern inddækning, tagrender og sålbænke .

   Facaden er udført i halvforbandt. Stern og underbeklædning udført med flugtende blindfalse.

   • IMG 1242 Min
   • IMG 1243 Min
   • IMG 1244 Min
   • IMG 1246 Min
   • IMG 1247 Min
   • IMG 1248 Min
   • IMG 1250 Min
   • IMG 1251 Min
   • IMG 1252 Min
   • IMG 1253 Min
   • IMG 1254 Min
   • IMG 1255 Min
   • IMG 1256 Min
   • IMG 1257 Min
   • IMG 1258 Min

   Villa, Anthra

   Facaden er udført med VM´s forpatineret Anthra. Lodret stående vinkel false i halvforbandt og buede endeluk

   • VM Antrazinc
   • VM Antrazinc
   • VM Antrazinc
   • VM Antrazinc
   • VM Antrazinc
   • VM Antrazinc

   Idrætshal, Anthra

   Facaden er udført med VM´s forpatineret Anthra. Lodret stående vinkel false i halvforbandt og buede endeluk

   • Manøvrehuset
   • Manøvrehuset
   • Manøvrehuset
   • Manøvrehuset
   • Manøvrehuset

   Manøvrehus

   Facaden er udført i vandretliggende vinkelfals. Derudover er banerne valset.

   • Fil 000 Min
   • IMG 1598 Min
   • IMG 1600 Min
   • IMG 1601 Min
   • IMG 1603 Min

   Boligblok, Blågrå

   Totalrenovering af Kolstrup Boligforening. Facader, inddækninger, tagrender og nedløb

   Facaden er udført med stående vinkel false i Rheinzink´s forpatineret Blågrå

   Du kan se mere om projektet i helhed i videoen her: Kolstrup

   • P3260314 Min
   • P3260315 Min
   • P3260317 Min
   • P3260318 Min
   • P3260320 Min
   • P3260321 Min
   • P3260322 Min
   • P3260323 Min
   • P3260324 Min

   Kalundborg Forsyning, Blågrå

   Nybyggeri, facade beklædning, underbeklædning, sålbænke og murkroner.

   Facaden er falset løsning med stående false. udført i Rheinzink´s Prepatine Blaugrau. derudover er sålbænke og murkoner ligeledes indækket.

   Du kan læse mere omkring projktet her: Kalundborg Forsyning

   • IMG 0015 Min
   • IMG 0019 Min
   • IMG 0021 Min
   • IMG 0022 Min
   • IMG 0023 Min

   Elevatortårn, Valsblank

   Områdeløft hvor der skulle etableres 4 stk. elevatortårne med Valsblank zink facade.

   Udført med stående false i halvforbandt. Underkonstruktion af trapez plade med struktur måtte.

   • Fil 000 Min
   • Fil 001 Min
   • IMG 1341 Min
   • IMG 1342 Min
   • IMG 1343 Min
   • IMG 1344 Min
   • IMG 1345 Min
   • IMG 1348 Min
   • IMG 1349 Min
   • IMG 1350 Min
   • IMG 1351 Min
   • IMG 1352 Min
   • IMG 1353 Min
   • IMG 1354 Min
   • IMG 1357 Min
   • IMG 1359 Min
   • IMG 1362 Min
   • IMG 3720 Min

   Musholm, Valsblank

   Om- og tilbygning til Musholm Bugt Feriecenter. Hvor vi havde entreprisen på Tag, Facade, Stern, Inddækninger, tagrender og nedløb.

   Indgangspartiet er udført i stående false med baner i fuld længde.

   læs mere om projektet her: Musholm Bugt

   • IMG 1074 Min
   • IMG 1075 Min
   • IMG 1077 Min
   • IMG 1079 Min
   • IMG 1080 Min
   • P7310265 Min

   Skt. Knud Gym, Blågrå

   Ny hovedindgang. Facade projektering samt produktion og montage.

   Facaden er i vildt forbandt med hagefalse i forpatineret blågrå zink.

   Der kan læses mere om projektet under referencer

 • Kobber

   • Kobber facade, tag m.m.
   • Kobber facade, tag m.m.
   • Kobber facade, tag m.m.
   • Kobber facade, tag m.m.
   • Kobber facade, tag m.m.
   • Kobber facade, tag m.m.

   Falset kobber inddækning

   Der er udført falset inddækning omkring de store vinduespartier mod havet. ligesom skorsten, gesimser samt murkroner.

   Udført med stående false og blindfalse

   • ALDI Middelfart
   • ALDI Middelfart
   • ALDI Middelfart

   Kobber Butik

   Der er udført falset facader beklædning på gavle. med samlekasser og nedløb. langs tagfod er der monteret halvrund tagrende.

   Udført med stående false

 • Tombak

   • IMG 0654 Min
   • IMG 0655 Min
   • IMG 0657 Min
   • IMG 0661 Min
   • IMG 0664 Min
   • IMG 0835 Min
   • IMG 0838 Min
   • IMG 0840 Min
   • IMG 0849 Min
   • IMG 0850 Min
   • IMG 0854 Min
   • IMG 0859 Min
   • IMG 1027 Min
   • IMG 1031 Min
   • IMG 1067 Min
   • Tombak Facade Min
   • Tombak Facade1 Min
   • Tombak Facade3 Min
   • Tombak Facade9 Min

   Thriges Terasser

   Indgangsfacade med tombak i differecerende inddeling. Lejlighedsskel på terasser i tombak

   Facaderne er udført med stående false i halvforbandt.

   læs mere om projektet her: Thriges Terasser

   • IMG 1036 Min
   • IMG 1037 Min
   • IMG 1038 Min
   • IMG 1042 Min
   • IMG 1043 Min
   • IMG 1045 Min
   • IMG 1046 Min
   • IMG 1047 Min
   • IMG 1048 Min
   • IMG 1050 Min
   • IMG 1053 Min
   • IMG 1054 Min
   • Tombak Beklædning Min
   • Tombak Profiler Min

   Sorø Kunstmuseum

   Udv. lysninger omkring vinduer og døre. Reces inkl nedløb. Ovenlys inddækning og murkroner. div. overgangsinddækninger ved Kolumba teglene.

   Udført i tombak med b.la. stående false på ovenlys inddækninger

   Læs mere om projektet her: Sorø Kunstmuseum

   • IMG 3295 Min
   • IMG 3296 Min
   • IMG 3297 Min
   • IMG 3298 Min
   • IMG 3299 Min
   • IMG 3300 Min
   • IMG 3301 Min
   • IMG 3302 Min
   • IMG 3303 Min

   Kannikegården

   Indgangspartier, nedløb og facade på mellemgang.
   Udført i tombak kassette løsning

   Læs mere om projektet her: Kannikegården

   • IMG 1378
   • IMG 1392
   • IMG 1395
   • IMG 1402

   Hørsholm Bymidte

   Porsholdt har stået for. Skærmfacade mod Rungstedvej og Kammerrådensvej samt i gårdhave. Tombak på gennemgående C-profiler hvorpå der er monteret lodrette træ lameller.

   facaden er udført i stikfalskassetter af tombak. ligesom på vandret liggende C-profil.

   Du kan læse mere omkring projektet her: Hørsholm Bymidte

 • Aluminium

   • IMG 1588
   • IMG 1590
   • IMG 5913
   • IMG 5914
   • IMG 5915
   • Redigeret

   Stikfalskassetter i B3

   Karnapperne er udført i lodret stående stikfalskassetter med spor på ca. 20 mm. disse kan kan udføres sagsspecifikt, således evt. ønsker om andre bredder eller dybder kan opfyldes.

   Yderligere har vi udført:
   - Murkroner
   - Inddækning af altan bånd
   - Special inddækninger mellem vinduer
   - Inddækning af ventilations afkast
   - Inddækning af taghuse

ReferencerPersonale

Jakob Lander Thorup
Jakob Lander Thorup

Ejer
2943 6147
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gitte Hansen
Gitte Hansen

Bogholder
7538 1555
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rasmus Damgaard Nielsen
Rasmus Damgaard Nielsen

Entrepriseleder/tilbudsberegner
5217 3280
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kreditværdighed & Rheinzink Certificering

Firmaet Soliditet er Nordens største leverandør af kredit- og forretningsinformation, og vurderer løbende virksomheders kreditværdighed ved at tildele en kreditrating.

Se vores Soliditet kreditværdighed & Rheinzink certifikat:

 Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel. rheinzink logo

Vil du arbejde hos os?

Vi værdsætter initiativ, udvikling og arbejdsglæde, og hvis du har lyst til at være en del af Porsholdt så lad os høre fra dig.

- Drømmer du om et udfordrende arbejdsmiljø, hvor dine kompetencer bliver værdsat?
- En tryg og varieret arbejdsdag med gode kolleger?
- En arbejdsplads, hvor en dedikeret indsats bliver belønnet, og medarbejdernes ambitioner bliver taget alvorligt?

Så er det måske dig, der er vores nye medarbejder. Vi er i konstant udvikling, og vi er altid interesserede i at høre fra dig, hvis ovennævnte lyder positivt for dig. Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning. Vi behandler din ansøgning seriøst og diskret, og hvis vi mener, der er grobund for et samarbejde, vil vi invitere dig til en uddybende samtale.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ledige stillinger

Vi søger i øjeblikket.