Personale

Jakob Lander Thorup
Jakob Lander Thorup

Ejer
2943 6147
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veerna Andreasen
Veerna Andreasen

Bogholder
7538 1555
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Martin Kargo
Martin Kargo

Salgs- og Entrepriseleder
4068 2442
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kreditværdighed & Rheinzink Certificering

Firmaet Soliditet er Nordens største leverandør af kredit- og forretningsinformation, og vurderer løbende virksomheders kreditværdighed ved at tildele en kreditrating.

Se vores Soliditet kreditværdighed & Rheinzink certifikat:

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel. rheinzink logo

Vil du arbejde hos os?

Vi værdsætter initiativ, udvikling og arbejdsglæde, og hvis du har lyst til at være en del af Porsholdt så lad os høre fra dig.

- Drømmer du om et udfordrende arbejdsmiljø, hvor dine kompetencer bliver værdsat?
- En tryg og varieret arbejdsdag med gode kolleger?
- En arbejdsplads, hvor en dedikeret indsats bliver belønnet, og medarbejdernes ambitioner bliver taget alvorligt?

Så er det måske dig, der er vores nye medarbejder. Vi er i konstant udvikling, og vi er altid interesserede i at høre fra dig, hvis ovennævnte lyder positivt for dig. Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning. Vi behandler din ansøgning seriøst og diskret, og hvis vi mener, der er grobund for et samarbejde, vil vi invitere dig til en uddybende samtale.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Igangværende Projekter

Hørsholm bymidte

Med Intergruppen som hovedentreprenør. skal Porsholdt være med til at give den eksisterende bygningen et nyt facade udtryk.

For vores vedkommende gælder det bla. profiler, tag og facade i tombak, (messing legeret) der karakteriserer og binder hele bebyggelsen sammen.

Opgavens omfang:

Facader, inddækninger, mv.tombak facade
Falset tag i tombak

Spindlerhus

I tæt samarbejde med CSbyggefirma giver vi bevaringsværdige Spindlerhus nyt liv i Fredericia.

Opgavens omfang:

Naturskifer tag
Nye tagrender, inddækninger mv.
Ny inddækning af eksist. kviste
Ny inddækning af eksist. spir

Skejby, N2 og S3

Vi udfører Lukningsarbejdet UDV. på følgende 2 etaper for MTHøjgaard – N2 samt S3

Dette omfatter følgende:

– Lette facade elementer
– Murkroner
– Bukket perforeret alu profiler

Læs mere om projektet her

Renoverering og ombygning af Skovparken

Adserballe & Knudsen er Hovedentreprenør på denne renovering samt ombygning af seks boligblokke opført i 1949-51. Hvor vi skal udføre følgende.

– Tagrender og nedløb
– Zink beklædning af gavltrekanter/elevatorskakte
– Zink arbejde ved faldstamme udluftninger og ventilationshætter
– Inddækninger og skotrender

Læs mere om projektet her.

Salgs- & Leveringsbetingelser

Læs vores salgs- & leveringsbetingelser

Generelt:
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (“betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra Porsholdt, med mindre andet skriftligt er accepteret af Porsholdt. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

Tilbud og prisoverslag:
Skriftligt tilbud fra Porsholdt er, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, gældende 1 mdr. fra tilbudsdato. Købers skriftlige accept af tilbuddet skal være Porsholdt i hænde inden acceptfristens udløb. Køber er ansvarlig for, at kravspecifikationen vedr. tilbudsanmodningen er fyldestgørende, og indeholder de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for Porsholdt, uanset hvor meget den endelige pris må afvige fra overslaget.

Ordre:
Ved ordreafgivning er køber ansvarlig for, at der foreligger en rekvisition indeholdende fyldestgørende oplysninger om materialebehandlingen samt øvrige overfladekrav til sælgeren. Porsholdt forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige ændringer i behandlingsmåden generelt. Alle tekniske specifikationer afgivet af Porsholdt er således med forbehold for sådanne ændringer.

Priser:
Aftalte priser er eksklusiv gældende moms, samt andre afgifter og eventuelle pålagte særskatter. Porsholdt forbeholder sig ret til at forhøje prisen som følge af udefra kommende omkostningsforøgelser, herunder men ikke begrænset til, forøgelser i skatter og afgifter, som Porsholdt ingen mulighed har for at påvirke. Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder priserne ab fabrik.

Forsikringer:
Porsholdt har alene tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring uden speciel dækning for de af køber leverede emner. Køber er således forpligtet til selv at drage omsorg for, at fornøden forsikring mod skader på eller bortkomst af emner i Porsholdt´s besiddelse er tegnet.

Betaling:
Betalingsbetingelserne er 14 dage netto såfremt intet andet aftalt. Ved forsinket betaling beregnes kr. 100 i rykkergebyr pr. fremsendt rykker samt 2 % morarente pr. påbegyndt måned.

Leveringstid:
Leveringstiden fastsættes individuelt. Leveringstiden regnes fra modtagelse af købers ordre/emne, dog tidligst fra det tidspunkt Porsholdt har modtaget alle specifikationer, herunder alle oplysninger vedr. behandlingen samt dimensioner og antal. Såfremt disse specifikationer ikke er modtaget ved ordremodtagelsen, regnes leveringstiden fra det tidspunkt Porsholdt har modtaget disse. Porsholdt´s omkostninger ved opmagasinering af købers emner, kan faktureres køber, såfremt køber ikke afhenter emnerne senest 8 dage efter, at disse er stillet til købers disposition for afhentning. Uanset om leveringstiden måtte overskrides, har køber ikke ret til at hæve den indgåede aftale, forinden leveringsfristen er overskredet med 30 dage. Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod Porsholdt i tilfælde af forsinket eller manglende levering. Leverancen forbliver Porsholdt´s ejendom, indtil tilhørende faktura er fuldt betalt.

Udfaldsprøver:
Har køber inden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt, som køberen senere skal have leveret, og godkender køber denne udfaldsprøve uden forbehold, er køber afskåret fra, når leveringen finder sted at reklamere over mangler ved leverancen, såfremt leverancen har samme standard som den godkendte udfaldsprøve. Såfremt specielle modeller, forme eller andre værktøjer er nødvendige for tilvirkning af de bestilte varer, betaler køber omkostningerne ved tilvirkningen heraf. Såfremt intet andet er aftalt mellem parterne tilhører sådanne modeller, forme og andre værktøjer efter endt produktion Porsholdt.

Spild:
Der må påregnes et spild på mellem 5-10 % ved større ordrer. Køber kan ikke gøre krav gældende i den anledning. Porsholdt er ikke ansvarlig for, hvorvidt en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål. Ej heller er Porsholdt ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor køber, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning. Såfremt et emne viser sig ikke at kunne behandles, uanset af hvilken årsag, betaler køber for forsøget herpå i form af medgået tid og anvendte materialer. Porsholdt ´s risiko for en leverance ophører, når denne overgives til fragtfører med henblik på videre transport til køber. Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte. Vil køber reklamere over leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Porsholdt. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er konstateret, dog senest inden 8 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber køber samtlige mangels beføjelser. Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende antal, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegnelse herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangels beføjelser. Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Porsholdt er ansvarlig for, er Porsholdt altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved genbehandling. Hvis genbehandling sker, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod Porsholdt. Hvis Porsholdt ikke er i stand til at genbehandle, har køber krav på tilbagebetaling af det betalte fakturerede beløb. Ukyndig behandling, transport samt opbevaring af leverede emner, foretaget af køber, berettiger ikke til erstatning fra Porsholdt. Porsholdt er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Force Majeure:
Porsholdt er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Porsholdt er uden indflydelse på som følge af force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af Porsholdt ‘s produktionsapparat. Force majeure hos en af Porsholdt antaget underleverandør har i forholdet mellem køber og Porsholdt samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Porsholdt selv. Porsholdt har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

Returvarer:
Har Porsholdt accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for Porsholdt ‘s regning, forudsat at køber overholder Porsholdt ‘s vejledning vedrørende emballering og forsendelse. Returvarer skal returneres til Porsholdt i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved Porsholdt ‘s fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som Porsholdt har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

Produktansvar:
Porsholdt er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl af Porsholdt. Porsholdt hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet direkte indirekte tab. I det omfang, Porsholdt måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af den solgte vare, – herunder videresalg – er køber pligtig til at holde Porsholdt skadeløs for dette ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Porsholdt i anledning af solgte varer.

Værneting m.v.:
Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole. Parternes aftale er underlagt dansk ret.


 • Information om Tag

  Mere end 40 års erfaring har givet Porsholdt store kompetencer inden for udvikling, produktion og salg af hele tage samt alle tilhørende produkter hertil.

  Porsholdt har siden 1974 specialiseret sig i udvikling og produktion af innovative tag løsninger til kunder i både ind- og udland. Firmaet er derfor i dag en moderne virksomhed med gode produktionsfaciliteter og en veluddannet og erfaren medarbejderstab. På fabrikken i Brørup produceres skræddersyede løsninger i rustfrit, aluminium, zink, kobber og tombak. I tæt samarbejde med vores kunder.

  Hos Porsholdt er kvalitet, troværdighed og ordentlig service udgangspunktet for ethvert godt samarbejde, og virksomheden arbejder altid målrettet på at skabe langsigtede kunderelationer baseret på gensidig tillid.
 • Aluminium

  • Fredensvej Brørup Villa
   Fredensvej Brørup Villa
   Fredensvej Brørup Villa
   Fredensvej Brørup Villa
   Fredensvej Brørup Villa
   Fredensvej Brørup Villa

   70,er villa som har fået et udtryks løft i form af et sort aluminium med stående fals. derudover ønskede kunde et vedligeholdsesfrit udhæng samt gavl.
 • Zink

  • Zink tag, afvalmet
   Zink Tag Afvalmet
   Zink Tag Afvalmet
   Zink Tag Afvalmet
   Zink Tag Afvalmet
   Zink Tag Afvalmet
  • Special Opgave, Valsblank Zink
   Special Opgave, Valsblank Zink
   Special Opgave, Valsblank Zink
  • Forpatineret zink
   Forpatineret zink
   Forpatineret zink
   Forpatineret zink
   Forpatineret zink
   Forpatineret zink
  • Valsblank
   Valsblank
   Valsblank
   Valsblank
   Valsblank
  • Villa Valsblank
   Villa Valsblank
   Villa Valsblank
   Villa Valsblank
   Villa Valsblank
   Villa Valsblank
 • Kobber

  • Kobber tag, Brøndby strand
   Kobber tag, Brøndby strand
   Kobber tag, Brøndby strand
   Kobber tag, Brøndby strand
   Kobber tag, Brøndby strand
  • Kobber tårn, Amagerbrogade
   Kobber tårn, Amagerbrogade
   Kobber tårn, Amagerbrogade
   Kobber tårn, Amagerbrogade
   Kobber tårn, Amagerbrogade
   Kobber tårn, Amagerbrogade
 • Skifer

  • IMG 4064 (1)
   IMG 4173
   IMG 6030
   IMG 8778
   IMG 9468 (2)
  • IMG 1277
   IMG 1278
   IMG 1279
   IMG 1280
   IMG 1281
   IMG 1284
   IMG 1285
   IMG 1286
   IMG 1287
   IMG 1289
   IMG 1290
   IMG 1292
   IMG 1293
   IMG 1295
   IMG 1298
   IMG 1299
   IMG 1300
  • IMG 3318
   IMG 3319
   IMG 3322
   IMG 3323
   IMG 3324
   IMG 3325
 • Kviste

  • IMG 2329 Min
   IMG 2486 Min
   IMG 2487 Min
   IMG 2488 Min
   IMG 2491 Min
   IMG 4064 (1) Min
   IMG 4173 Min
   IMG 6030 Min
   IMG 8778 Min
   IMG 9468 (2) Min
  • IMG 0612 Min
   IMG 0619 Min
   IMG 0621 Min
   IMG 0622 Min
   IMG 0623 Min
   IMG 3313 Min
   IMG 3314 Min
   IMG 3315 Min
   IMG 3316 Min
   IMG 3317 Min
   IMG 3318 Min
   IMG 3320 Min
   IMG 3325 Min
   IMG 3326 Min
   Spir Min
 • Information om Facade

  Mere end 40 års erfaring har givet Porsholdt store kompetencer inden for udvikling, produktion og salg af facade til moderne byggerier.

  Porsholdt har siden 1974 specialiseret sig i udvikling og produktion af innovative facade løsninger til kunder i både ind- og udland. Firmaet er derfor i dag en moderne virksomhed med gode produktionsfaciliteter og en veluddannet og erfaren medarbejderstab. På fabrikken i Brørup produceres skræddersyede løsninger i rustfrit, aluminium, zink, kobber og tombak. I tæt samarbejde med vores kunder.

  Hos Porsholdt er kvalitet, troværdighed og ordentlig service udgangspunktet for ethvert godt samarbejde, og virksomheden arbejder altid målrettet på at skabe langsigtede kunderelationer baseret på gensidig tillid.
 • Zink

  • Villa – Facade, stern, tagrender m.m.
   Villa – Facade, stern, tagrender m.m.
   Villa – Facade, stern, tagrender m.m.
  • IMG 1242 Min
   IMG 1243 Min
   IMG 1244 Min
   IMG 1246 Min
   IMG 1247 Min
   IMG 1248 Min
   IMG 1250 Min
   IMG 1251 Min
   IMG 1252 Min
   IMG 1253 Min
   IMG 1254 Min
   IMG 1255 Min
   IMG 1256 Min
   IMG 1257 Min
   IMG 1258 Min
  • VM Antrazinc
   VM Antrazinc
   VM Antrazinc
   VM Antrazinc
   VM Antrazinc
   VM Antrazinc
  • Manøvrehuset
   Manøvrehuset
   Manøvrehuset
   Manøvrehuset
   Manøvrehuset
  • Fil 000 Min
   IMG 1598 Min
   IMG 1600 Min
   IMG 1601 Min
   IMG 1603 Min
  • P3260314 Min
   P3260315 Min
   P3260317 Min
   P3260318 Min
   P3260320 Min
   P3260321 Min
   P3260322 Min
   P3260323 Min
   P3260324 Min
  • IMG 0015 Min
   IMG 0019 Min
   IMG 0021 Min
   IMG 0022 Min
   IMG 0023 Min
  • Fil 000 Min
   Fil 001 Min
   IMG 1341 Min
   IMG 1342 Min
   IMG 1343 Min
   IMG 1344 Min
   IMG 1345 Min
   IMG 1348 Min
   IMG 1349 Min
   IMG 1350 Min
   IMG 1351 Min
   IMG 1352 Min
   IMG 1353 Min
   IMG 1354 Min
   IMG 1357 Min
   IMG 1359 Min
   IMG 1362 Min
   IMG 3720 Min
  • IMG 1074 Min
   IMG 1075 Min
   IMG 1077 Min
   IMG 1079 Min
   IMG 1080 Min
   P7310265 Min
 • Kobber

  • Kobber facade, tag m.m.
   Kobber facade, tag m.m.
   Kobber facade, tag m.m.
   Kobber facade, tag m.m.
   Kobber facade, tag m.m.
   Kobber facade, tag m.m.
  • ALDI Middelfart
   ALDI Middelfart
   ALDI Middelfart
 • Tombak

  • IMG 0654 Min
   IMG 0655 Min
   IMG 0657 Min
   IMG 0661 Min
   IMG 0664 Min
   IMG 0835 Min
   IMG 0838 Min
   IMG 0840 Min
   IMG 0849 Min
   IMG 0850 Min
   IMG 0854 Min
   IMG 0859 Min
   IMG 1027 Min
   IMG 1031 Min
   IMG 1067 Min
   Tombak Facade Min
   Tombak Facade1 Min
   Tombak Facade3 Min
   Tombak Facade9 Min
  • IMG 1036 Min
   IMG 1037 Min
   IMG 1038 Min
   IMG 1042 Min
   IMG 1043 Min
   IMG 1045 Min
   IMG 1046 Min
   IMG 1047 Min
   IMG 1048 Min
   IMG 1050 Min
   IMG 1053 Min
   IMG 1054 Min
   Tombak Beklædning Min
   Tombak Profiler Min
  • IMG 3295 Min
   IMG 3296 Min
   IMG 3297 Min
   IMG 3298 Min
   IMG 3299 Min
   IMG 3300 Min
   IMG 3301 Min
   IMG 3302 Min
   IMG 3303 Min
  • IMG 4418 Min

Referencer