Igangværende Projekter

Hørsholm bymidte

Med Intergruppen som hovedentreprenør. skal Porsholdt være med til at give den eksisterende bygningen et nyt facade udtryk.

For vores vedkommende gælder det bla. profiler, tag og facade i tombak, (messing legeret) der karakteriserer og binder hele bebyggelsen sammen.

Opgavens omfang:

Facader, inddækninger, mv.tombak facade
Falset tag i tombak

Spindlerhus

I tæt samarbejde med CSbyggefirma giver vi bevaringsværdige Spindlerhus nyt liv i Fredericia.

Opgavens omfang:

Naturskifer tag
Nye tagrender, inddækninger mv.
Ny inddækning af eksist. kviste
Ny inddækning af eksist. spir

Sillebroen, Frederikssund

Vi tæt samarbejde med TL BYG udfører vi skærmfacade i Aluminium strækmetal monteret på Z-profiler. inkl. div inddækningsprofiler

Renoverering og ombygning af Hjulby Hegn, Spørring

Med bolind som hovedentreprenør på opgaven. omfatter vor entreprise følgende bygningsdele:

• Zinkindækninger på sternkanter, vindskeder og udhæng.
• Zinkindækning på 17 kviste
• 350 lbm. Tagrender og nedløb.

Korskærparken afd. 214, Fredericia

Levering og montering af tagrende og nedløb.

- 440 lbm. tagrende
- 968 lbm. nedløb

Salgs- & Leveringsbetingelser

Læs vores salgs- & leveringsbetingelser

Generelt:
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (“betingelserne”) finder anvendelse ved enhver leverance fra Porsholdt, med mindre andet skriftligt er accepteret af Porsholdt. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

Tilbud og prisoverslag:
Skriftligt tilbud fra Porsholdt er, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, gældende 1 mdr. fra tilbudsdato. Købers skriftlige accept af tilbuddet skal være Porsholdt i hænde inden acceptfristens udløb. Køber er ansvarlig for, at kravspecifikationen vedr. tilbudsanmodningen er fyldestgørende, og indeholder de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for Porsholdt, uanset hvor meget den endelige pris må afvige fra overslaget.

Ordre:
Ved ordreafgivning er køber ansvarlig for, at der foreligger en rekvisition indeholdende fyldestgørende oplysninger om materialebehandlingen samt øvrige overfladekrav til sælgeren. Porsholdt forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige ændringer i behandlingsmåden generelt. Alle tekniske specifikationer afgivet af Porsholdt er således med forbehold for sådanne ændringer.

Priser:
Aftalte priser er eksklusiv gældende moms, samt andre afgifter og eventuelle pålagte særskatter. Porsholdt forbeholder sig ret til at forhøje prisen som følge af udefra kommende omkostningsforøgelser, herunder men ikke begrænset til, forøgelser i skatter og afgifter, som Porsholdt ingen mulighed har for at påvirke. Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder priserne ab fabrik.

Forsikringer:
Porsholdt har alene tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring uden speciel dækning for de af køber leverede emner. Køber er således forpligtet til selv at drage omsorg for, at fornøden forsikring mod skader på eller bortkomst af emner i Porsholdt´s besiddelse er tegnet.

Betaling:
Betalingsbetingelserne er 14 dage netto såfremt intet andet aftalt. Ved forsinket betaling beregnes kr. 100 i rykkergebyr pr. fremsendt rykker samt 2 % morarente pr. påbegyndt måned.

Leveringstid:
Leveringstiden fastsættes individuelt. Leveringstiden regnes fra modtagelse af købers ordre/emne, dog tidligst fra det tidspunkt Porsholdt har modtaget alle specifikationer, herunder alle oplysninger vedr. behandlingen samt dimensioner og antal. Såfremt disse specifikationer ikke er modtaget ved ordremodtagelsen, regnes leveringstiden fra det tidspunkt Porsholdt har modtaget disse. Porsholdt´s omkostninger ved opmagasinering af købers emner, kan faktureres køber, såfremt køber ikke afhenter emnerne senest 8 dage efter, at disse er stillet til købers disposition for afhentning. Uanset om leveringstiden måtte overskrides, har køber ikke ret til at hæve den indgåede aftale, forinden leveringsfristen er overskredet med 30 dage. Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod Porsholdt i tilfælde af forsinket eller manglende levering. Leverancen forbliver Porsholdt´s ejendom, indtil tilhørende faktura er fuldt betalt.

Udfaldsprøver:
Har køber inden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt, som køberen senere skal have leveret, og godkender køber denne udfaldsprøve uden forbehold, er køber afskåret fra, når leveringen finder sted at reklamere over mangler ved leverancen, såfremt leverancen har samme standard som den godkendte udfaldsprøve. Såfremt specielle modeller, forme eller andre værktøjer er nødvendige for tilvirkning af de bestilte varer, betaler køber omkostningerne ved tilvirkningen heraf. Såfremt intet andet er aftalt mellem parterne tilhører sådanne modeller, forme og andre værktøjer efter endt produktion Porsholdt.

Spild:
Der må påregnes et spild på mellem 5-10 % ved større ordrer. Køber kan ikke gøre krav gældende i den anledning. Porsholdt er ikke ansvarlig for, hvorvidt en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål. Ej heller er Porsholdt ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor køber, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning. Såfremt et emne viser sig ikke at kunne behandles, uanset af hvilken årsag, betaler køber for forsøget herpå i form af medgået tid og anvendte materialer. Porsholdt ´s risiko for en leverance ophører, når denne overgives til fragtfører med henblik på videre transport til køber. Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte. Vil køber reklamere over leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Porsholdt. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er konstateret, dog senest inden 8 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber køber samtlige mangels beføjelser. Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende antal, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegnelse herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangels beføjelser. Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Porsholdt er ansvarlig for, er Porsholdt altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved genbehandling. Hvis genbehandling sker, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod Porsholdt. Hvis Porsholdt ikke er i stand til at genbehandle, har køber krav på tilbagebetaling af det betalte fakturerede beløb. Ukyndig behandling, transport samt opbevaring af leverede emner, foretaget af køber, berettiger ikke til erstatning fra Porsholdt. Porsholdt er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Force Majeure:
Porsholdt er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Porsholdt er uden indflydelse på som følge af force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af Porsholdt ‘s produktionsapparat. Force majeure hos en af Porsholdt antaget underleverandør har i forholdet mellem køber og Porsholdt samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Porsholdt selv. Porsholdt har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

Returvarer:
Har Porsholdt accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for Porsholdt ‘s regning, forudsat at køber overholder Porsholdt ‘s vejledning vedrørende emballering og forsendelse. Returvarer skal returneres til Porsholdt i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved Porsholdt ‘s fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som Porsholdt har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

Produktansvar:
Porsholdt er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl af Porsholdt. Porsholdt hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet direkte indirekte tab. I det omfang, Porsholdt måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af den solgte vare, – herunder videresalg – er køber pligtig til at holde Porsholdt skadeløs for dette ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Porsholdt i anledning af solgte varer.

Værneting m.v.:
Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole. Parternes aftale er underlagt dansk ret.


 • Information om Tag

  Mere end 40 års erfaring har givet Porsholdt store kompetencer inden for udvikling, produktion og salg af hele tage samt alle tilhørende produkter hertil.

  Porsholdt har siden 1974 specialiseret sig i udvikling og produktion af innovative tag løsninger til kunder i både ind- og udland. Firmaet er derfor i dag en moderne virksomhed med gode produktionsfaciliteter og en veluddannet og erfaren medarbejderstab. På fabrikken i Brørup produceres skræddersyede løsninger i rustfrit, aluminium, zink, kobber og tombak. I tæt samarbejde med vores kunder.

  Hos Porsholdt er kvalitet, troværdighed og ordentlig service udgangspunktet for ethvert godt samarbejde, og virksomheden arbejder altid målrettet på at skabe langsigtede kunderelationer baseret på gensidig tillid.
 • Aluminium

   • Fredensvej Brørup Villa
   • Fredensvej Brørup Villa
   • Fredensvej Brørup Villa
   • Fredensvej Brørup Villa
   • Fredensvej Brørup Villa
   • Fredensvej Brørup Villa

   Fredensvej Brørup Villa

   70,er villa som har fået et udtryks løft i form af et sort aluminium med stående fals. derudover ønskede kunde et vedligeholdsesfrit udhæng samt gavl.

 • Zink

   • Zink tag, afvalmet
   • Zink Tag Afvalmet
   • Zink Tag Afvalmet
   • Zink Tag Afvalmet
   • Zink Tag Afvalmet
   • Zink Tag Afvalmet

   Zink Tag Afvalmet

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • Special Opgave, Valsblank Zink
   • Special Opgave, Valsblank Zink
   • Special Opgave, Valsblank Zink

   Special Opgave, Valsblank Zink

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • Forpatineret zink
   • Forpatineret zink
   • Forpatineret zink
   • Forpatineret zink
   • Forpatineret zink
   • Forpatineret zink

   Forpatineret zink

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • Valsblank
   • Valsblank
   • Valsblank
   • Valsblank
   • Valsblank

   Valsblank

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • Villa Valsblank
   • Villa Valsblank
   • Villa Valsblank
   • Villa Valsblank
   • Villa Valsblank
   • Villa Valsblank

   Villa Valsblank

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

 • Kobber

   • Kobber tag, Brøndby strand
   • Kobber tag, Brøndby strand
   • Kobber tag, Brøndby strand
   • Kobber tag, Brøndby strand
   • Kobber tag, Brøndby strand

   Kobber Villa

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • Kobber tårn, Amagerbrogade
   • Kobber tårn, Amagerbrogade
   • Kobber tårn, Amagerbrogade
   • Kobber tårn, Amagerbrogade
   • Kobber tårn, Amagerbrogade
   • Kobber tårn, Amagerbrogade

   Kobber Tårn

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

 • Skifer

   • IMG 4064 (1)
   • IMG 4173
   • IMG 6030
   • IMG 8778
   • IMG 9468 (2)

   Skifer Villa

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • IMG 1277
   • IMG 1278
   • IMG 1279
   • IMG 1280
   • IMG 1281
   • IMG 1284
   • IMG 1285
   • IMG 1286
   • IMG 1287
   • IMG 1289
   • IMG 1290
   • IMG 1292
   • IMG 1293
   • IMG 1295
   • IMG 1298
   • IMG 1299
   • IMG 1300

   Skifer Kirke

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • IMG 3318
   • IMG 3319
   • IMG 3322
   • IMG 3323
   • IMG 3324
   • IMG 3325

   Skifer Spindlerhus

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

 • Kviste

   • IMG 2329 Min
   • IMG 2486 Min
   • IMG 2487 Min
   • IMG 2488 Min
   • IMG 2491 Min
   • IMG 4064 (1) Min
   • IMG 4173 Min
   • IMG 6030 Min
   • IMG 8778 Min
   • IMG 9468 (2) Min

   Kviste Villa

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • IMG 0612 Min
   • IMG 0619 Min
   • IMG 0621 Min
   • IMG 0622 Min
   • IMG 0623 Min
   • IMG 3313 Min
   • IMG 3314 Min
   • IMG 3315 Min
   • IMG 3316 Min
   • IMG 3317 Min
   • IMG 3318 Min
   • IMG 3320 Min
   • IMG 3325 Min
   • IMG 3326 Min
   • Spir Min

   Kviste Spindlerhus

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

 • Information om Facade

  Mere end 40 års erfaring har givet Porsholdt store kompetencer inden for udvikling, produktion og salg af facade til moderne byggerier.

  Porsholdt har siden 1974 specialiseret sig i udvikling og produktion af innovative facade løsninger til kunder i både ind- og udland. Firmaet er derfor i dag en moderne virksomhed med gode produktionsfaciliteter og en veluddannet og erfaren medarbejderstab. På fabrikken i Brørup produceres skræddersyede løsninger i rustfrit, aluminium, zink, kobber og tombak. I tæt samarbejde med vores kunder.

  Hos Porsholdt er kvalitet, troværdighed og ordentlig service udgangspunktet for ethvert godt samarbejde, og virksomheden arbejder altid målrettet på at skabe langsigtede kunderelationer baseret på gensidig tillid.
 • Zink

   • Villa – Facade, stern, tagrender m.m.
   • Villa – Facade, stern, tagrender m.m.
   • Villa – Facade, stern, tagrender m.m.

   Villa, Quartz

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • IMG 1242 Min
   • IMG 1243 Min
   • IMG 1244 Min
   • IMG 1246 Min
   • IMG 1247 Min
   • IMG 1248 Min
   • IMG 1250 Min
   • IMG 1251 Min
   • IMG 1252 Min
   • IMG 1253 Min
   • IMG 1254 Min
   • IMG 1255 Min
   • IMG 1256 Min
   • IMG 1257 Min
   • IMG 1258 Min

   Villa, Anthra

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • VM Antrazinc
   • VM Antrazinc
   • VM Antrazinc
   • VM Antrazinc
   • VM Antrazinc
   • VM Antrazinc

   Idrætshal, Anthra

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • Manøvrehuset
   • Manøvrehuset
   • Manøvrehuset
   • Manøvrehuset
   • Manøvrehuset

   Manøvrehus

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • Fil 000 Min
   • IMG 1598 Min
   • IMG 1600 Min
   • IMG 1601 Min
   • IMG 1603 Min

   Boligblok, Blågrå

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • P3260314 Min
   • P3260315 Min
   • P3260317 Min
   • P3260318 Min
   • P3260320 Min
   • P3260321 Min
   • P3260322 Min
   • P3260323 Min
   • P3260324 Min

   Kalundborg Forsyning, Blågrå

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • IMG 0015 Min
   • IMG 0019 Min
   • IMG 0021 Min
   • IMG 0022 Min
   • IMG 0023 Min

   Elevatortårn, Valsblank

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • Fil 000 Min
   • Fil 001 Min
   • IMG 1341 Min
   • IMG 1342 Min
   • IMG 1343 Min
   • IMG 1344 Min
   • IMG 1345 Min
   • IMG 1348 Min
   • IMG 1349 Min
   • IMG 1350 Min
   • IMG 1351 Min
   • IMG 1352 Min
   • IMG 1353 Min
   • IMG 1354 Min
   • IMG 1357 Min
   • IMG 1359 Min
   • IMG 1362 Min
   • IMG 3720 Min

   Musholm, Valsblank

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • IMG 1074 Min
   • IMG 1075 Min
   • IMG 1077 Min
   • IMG 1079 Min
   • IMG 1080 Min
   • P7310265 Min

   Skt. Knud Gym, Blågrå

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

 • Kobber

   • Kobber facade, tag m.m.
   • Kobber facade, tag m.m.
   • Kobber facade, tag m.m.
   • Kobber facade, tag m.m.
   • Kobber facade, tag m.m.
   • Kobber facade, tag m.m.

   Kobber Sommerhus

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • ALDI Middelfart
   • ALDI Middelfart
   • ALDI Middelfart

   Kobber Butik

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

 • Tombak

   • IMG 0654 Min
   • IMG 0655 Min
   • IMG 0657 Min
   • IMG 0661 Min
   • IMG 0664 Min
   • IMG 0835 Min
   • IMG 0838 Min
   • IMG 0840 Min
   • IMG 0849 Min
   • IMG 0850 Min
   • IMG 0854 Min
   • IMG 0859 Min
   • IMG 1027 Min
   • IMG 1031 Min
   • IMG 1067 Min
   • Tombak Facade Min
   • Tombak Facade1 Min
   • Tombak Facade3 Min
   • Tombak Facade9 Min

   Tombak Boligblok

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • IMG 1036 Min
   • IMG 1037 Min
   • IMG 1038 Min
   • IMG 1042 Min
   • IMG 1043 Min
   • IMG 1045 Min
   • IMG 1046 Min
   • IMG 1047 Min
   • IMG 1048 Min
   • IMG 1050 Min
   • IMG 1053 Min
   • IMG 1054 Min
   • Tombak Beklædning Min
   • Tombak Profiler Min

   Sorø Kunstmuseum

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • IMG 3295 Min
   • IMG 3296 Min
   • IMG 3297 Min
   • IMG 3298 Min
   • IMG 3299 Min
   • IMG 3300 Min
   • IMG 3301 Min
   • IMG 3302 Min
   • IMG 3303 Min

   Kannike gården

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

   • IMG 4418 Min

   Hørsholm Bymidte

   Mauris consequat ante nulla, quis consequat mauris tempus id. Nam mollis et justo et pretium. Duis eget rutrum ante, commodo blandit justo. Etiam lectus quam, tincidunt eget hendrerit eget, feugiat eget lacus. Sed faucibus eros at sem faucibus semper. In ligula ligula, fringilla at felis quis, malesuada hendrerit erat. Sed eros felis, tempus eu dui a, lacinia ultricies ipsum.

   Suspendisse ante lectus, rutrum et nulla sit amet, feugiat tincidunt eros. Nulla fringilla dui ut nisi aliquam semper. Pellentesque auctor lorem eget est tempor pellentesque. Donec euismod at sapien id dignissim. Maecenas lobortis mi at libero eleifend gravida. Ut mollis imperdiet tristique. Suspendisse finibus, tortor nec molestie dignissim, tortor lorem mollis mauris, ac dictum nunc augue in dolor. Duis fringilla enim condimentum tortor pulvinar porta. Ut nec quam at lacus dignissim rutrum a a nibh. Sed accumsan fermentum leo, ut venenatis ex auctor sit amet. Aenean felis quam, consectetur id sapien efficitur, venenatis malesuada mi. Quisque in auctor elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus dapibus in nibh non auctor. Pellentesque mauris sem, feugiat sed turpis at, malesuada fringilla ipsum. Suspendisse potenti.

ReferencerPersonale

Jakob Lander Thorup
Jakob Lander Thorup

Ejer
2943 6147
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veerna Andreasen
Veerna Andreasen

Bogholder
7538 1555
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Martin Kargo
Martin Kargo

Salgs- og Entrepriseleder
4068 2442
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kreditværdighed & Rheinzink Certificering

Firmaet Soliditet er Nordens største leverandør af kredit- og forretningsinformation, og vurderer løbende virksomheders kreditværdighed ved at tildele en kreditrating.

Se vores Soliditet kreditværdighed & Rheinzink certifikat:

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel. rheinzink logo

Vil du arbejde hos os?

Vi værdsætter initiativ, udvikling og arbejdsglæde, og hvis du har lyst til at være en del af Porsholdt så lad os høre fra dig.

- Drømmer du om et udfordrende arbejdsmiljø, hvor dine kompetencer bliver værdsat?
- En tryg og varieret arbejdsdag med gode kolleger?
- En arbejdsplads, hvor en dedikeret indsats bliver belønnet, og medarbejdernes ambitioner bliver taget alvorligt?

Så er det måske dig, der er vores nye medarbejder. Vi er i konstant udvikling, og vi er altid interesserede i at høre fra dig, hvis ovennævnte lyder positivt for dig. Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning. Vi behandler din ansøgning seriøst og diskret, og hvis vi mener, der er grobund for et samarbejde, vil vi invitere dig til en uddybende samtale.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.